ඉන්දියාව සහ තුර්කිය සඳහා ඇමරිකාව ලබාදුන් බදු සහන ඉවතට

ඉන්දියාවට ලබාදී ඇති වෙළඳ ප්‍රමාඛතාව ඉවත් කරගන්නා බව ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පවසා තිබේ.

ඇතැම් ඉන්දීය නිෂ්පාදන සඳහා ඇමරිකාව අයකරන තීරු බදු සහනය ඉවත් කර ගැනීමට මේ අනුව සැළසුම් කර ඇත. ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ ඉන්දියාව ඔවුන්ගේ වෙළඳපළ වෙත ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශයක් ඇමරිකාවට ලබාදී නොමැති බවයි.

ඒ අනුව ඇමෙරිකාව ඉන්දියානු නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ තීරු බද්ධ අයකර ගනු ඇත.

එසේම තුර්කිය සඳහා ලබාදී තිබූ වෙළඳ ප්‍රමුඛතාවය ද ඉවත් කර ගැනීමට ඇමෙරිකාව කටයුතු කර ඇති අතර ඊට හේතුලෙස දක්වා  ඇත්තේ මේ වනවිට තුර්කිය සැළකිය යුතු දියුණුවක් ලබා ඇති බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.