හෙට ඉපදෙන බිළිඳාත් ලක්ෂ 10 ක් ණයයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව 2022 අප්‍රේල් මාසය වන විට මධ්‍යම රජය විසින් ගෙවීමට ඇති සමස්ත ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 23,310.1 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ. එනම් රු. ට්‍රිලියන 23.31 කි.

එහිදී දේශීය ණය රු. බිලියන 12,442.3 ක් ලෙසත් විදේශීය ණය රු. බිලියන 10.867.8 ක් ලෙසත් සටහන්ව ඇත.

මේ අතර 2021 වසර අවසානයේ දී රු. බිලියන 17,589.4 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණු මධ්‍යම රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය මාස 04 ක් වැනි කාලයක් තුළ දී රු. බිලියන 5,720.7 කින් හෙවත් 32.52% කින් වැඩි වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ, අධිකාරී, ආචාර්ය එම්. ඉසෙඩ්. එම්. ආසිම් මෙසේ පවසා තිබිණි.

ඒක පුද්ගල ණය අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ වර්ෂික සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණය, වාර්ෂික ජනගහනයෙන් බෙදලා. 2021 වාර්ෂික ණය ප්‍රමාණය තිබුණේ ට්‍රිලියන 17.3 ක් වගේ. එය ජනගහනයෙන් බෙදලා දැනටමත් එම ඉලක්කම් ප්‍රකාශයට පත්කරලා තිබෙනවා.

නමුත් 2022 යම් ආකාරයකින් ණය මට්ටම ඉහළ ගියාට තවම අපේ වාර්ෂික ජනගහනය පිළිබඳ තොරතුරු සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. එය පැමිණියායින් පසුව එම අගයයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් යම් ආකාරයකින් පසුගිය වසරේම ජනගහනය සලකා බලා එම අගය සකසා ගන්න පුළුවන්.

ඒ අනුව 2021 වසරේ මෙරට මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය මිලියන 22.156 ක් ලෙස ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පෙන්වාදෙනවා.

ඊට අනුව ගණනය කිරීමේ දී මේ වන විට මෙරට ඒක පුද්ගල ණය ප්‍රමාණය රු. 1,052,089 කි. 2021 වසර අවාසානයේ දී එය දැක්වුණේ රු. 793,888 ක් ලෙසින්.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙක්ම රුපියල් ලක්ෂ දහයක ණයක් දරන්නෙකි. හෙට උපදින බිළිඳා ද මීට අයත් බව සිහිතබා ගත යුතුය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.