මැතිවරණ කොමිසම පාර්ලිමේන්තුවේ නැති දේශපාලන පක්‍ෂ නියෝජිතයින්

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්‍ෂ නියෝජිතයින් සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඉදිරි සතියේදී පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතීඥ නිමල් ජි. පුංචිහේවා සදහන් කළේ ලබන 23වන දින එම දේශපාලන පක්‍ෂ නියෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡාව පැවැත්විමට නියමිත බවයි.

මෙහිදී මැතිවරණ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ සභාව මගින් යෝජනාකර ඇති මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධන පිළිබදව එහිදි සාකච්ඡා කිරිමට නියමිතය.

දැනට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශාපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සමග ද මැතිවරණ කොමිසම මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.