ජාතික විරෝධතා දිනයට සමගාමීව මාතර

ජාතික විරෝධතා දිනයට සමගාමීව මාතර

අගෝස්තු 09 ජාතික විරෝධතා දිනය රට පුරා විවිධ පළාත් වලදී පවත්වන්නට යෙදුනු අතර “රනිල් – රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මර්ධනය වහා නවතනු ! පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා නව ජන මතයට ඉඩ දෙනු !” යන මැයෙන් මාතර නගරයේ පැවති විරෝධතාවයක් මාතර නගරයේ දී පවත්වන ලදී.


7 responses to “ජාතික විරෝධතා දිනයට සමගාමීව මාතර”

Leave a Reply

Your email address will not be published.