මහ නුවර වැස්ස අමතක කල හැකි ද

ඉස්සර තරම්
නුවර වැස්ස ලස්සනද
වැහි පොද හීතලට
තුරුලට ගන්නව ද

වළාකුළු බැම්ම ළග නැවති බලනව ද..
කිරි මුහුදේ රැළි ඔපනැලි තියනව ද.
මාළුන් ඇවිත් පෙම් පද ගයනව ද
එතකොට මෙමන් හද පතුලේ ඉන්නව ද

දළදා මැදුරේ තේවා හඬ ඇහෙනව ද
සමන් පිච්ච මල් සුවඳක් දැනෙනව ද
ලඟින් ඉදන් පැතු පැතුමන් සිහි වෙයි ද
මං දුන් කුඩය තවම ඉහලනවා ද

මහා පෙරහර බලන්නත් යනවාද
අලුත් අතැගිලි පෙර මෙන් උණුසුම් ද
අප උන් ඉඩේ නැවති ඉන්නට හිත ද
අලුත් උරහිස උඩින් පෙරහැර හැඩ ද

හිත හිත හිටපු හිත බිදුණේ කොතැන
මහ නුවර වැස්ස අමතක කල හැකි ද
ගිය තැන තුටින් ඔබ ජිවත් වෙනවා ද
කඩුගන්නා කන්ද හරි වෙහෙසයි මගේ හිතට.

පරාක්‍රම ඒකනායක

2022/8/4

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.