ණය සහ ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පොලී අනුපාත සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පදනම් අංක 100 බැගින් පිළිවෙළින්, සියයට 14.50 සහ සියයට 15.50 දක්වා ඉහළ නැංවීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය පවතින 4.00% මට්ටමේ ම පවත්වා ගෙන යාමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ (06) පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී දින 91, දින 182 හා දින 364 යන කාණ්ඩ 3ටම අයත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලිය 28% සීමාව ඉක්මවා ‌ගොස් තිබිණි.

එසේම කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව 2022 ජූනි මාසයේ දී උද්ධමනය 54.6% ක් දක්වා දැවැන්ත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබුණු අතර පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය පසුගිය අප්‍රේල් 08 වැනි දින රැස් වූ අතර ඉන් අනතුරුව මෙම වසරේ අංක 03 දරන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිවේදනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පදනම් අංක 700 බැගින්, පිළිවෙලින් 13.50% සහ 14.50% දක්වා ඉහළ නැවීමට තීරණය කෙරුණි.

කෙසේවෙතත් 2022 වසරේ අංක 04 දරන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණ‌යේ දී මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් සිදුනොකිරීමට මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.