මහරූෆ් සහ අසාම් අමීන් අයිසිසී ජනප්‍රියම ක්‍රීඩකයා තෝරති !

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) මගින් ජනප්‍රියම ක්‍රීඩකයා තේරීමේ මාසික ඡන්දය ලබාදීමේ ඇකඩමියට ලංකාවෙන් දෙදෙනෙකු තේරී තිබේ.
ඒ, ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩක ෆර්වේෂ් මහරූෆ් සහ මාධ්‍යවේදී අසාම් අමීන් ය. ඔවුන්ට 2022 ජුනි මාසයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩකයා තේරීම සඳහා ඡන්ද බලය හිමි වේ.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන එක් රටකින් දෙදෙනෙකු බැගින් මේ ඡන්ද ඇකඩමියට තෝරාගනු ලැබේ. ඒ සඳහා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, ජනමාධ්‍යවේදීන්, විචාරකයන් ඇතුළු ජනප්‍රිය සහ විෂය පිළිබඳ දැනුම ඇති පිරිස් තෝරාගනී.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.