තෙල් නෑ : තානාපති කාර්යාල රැසක වැඩ නවතී !

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙහෙයුම්වලට අදාළ පහසුකම් සැලසීමට අසමත් වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වියානා සම්මුතිය උල්ලංඝනය කර ඇතැයි යුරෝපා රටවල් නියෝජනය කරන මෙරට තානාපති කාර්යාල රැසක් චෝදනා කර සිටී.

ඒ අතරින් තානාපති කාර්යාල 2ක් මේ සතියේ සිට සිය මෙහෙයුම් කටයුතු නතර කිරීමට තීරණය කර තිබේ. අනෙකුත් තානාපති කාර්යාල ද කොන්සියුලර් සේවා සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තිබේ. ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය අද (04) ප්‍රසිද්ධ කිරීමට නියමිත තිබිණි.
ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් පරිදි ලබාදීමට මෙරට රජය අපොහොසත් වීම මෙම ගැටලුවලට මූලික හේතුව වී තිබේ. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ බොහෝ තානාපති කාර්යාලවලට සපයා ඇති ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් වන්නේ සතියකට පමණක් බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතත්, සැහීමකට පත්විය හැකි කිසිදු පිළිතුරක් මෙතෙක් ලැබී නැති බව ද වාර්තා වේ.
ලංකාව අත්සන් කර ඇති රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් පිළිබඳ වියානා සම්මුතියට අනුව තානාපති කාර්යාල කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සියලු පහසුකම් සැපයීම රජයේ වගකීමකි.

තෙල් නෑ : තානාපති කාර්යාල රැසක වැඩ නවතී !

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙහෙයුම්වලට අදාළ පහසුකම් සැලසීමට අසමත් වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වියානා සම්මුතිය උල්ලංඝනය කර ඇතැයි යුරෝපා රටවල් නියෝජනය කරන මෙරට තානාපති කාර්යාල රැසක් චෝදනා කර සිටී.

ඒ අතරින් තානාපති කාර්යාල 2ක් මේ සතියේ සිට සිය මෙහෙයුම් කටයුතු නතර කිරීමට තීරණය කර තිබේ. අනෙකුත් තානාපති කාර්යාල ද කොන්සියුලර් සේවා සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තිබේ. ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය අද (04) ප්‍රසිද්ධ කිරීමට නියමිත තිබිණි.
ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් පරිදි ලබාදීමට මෙරට රජය අපොහොසත් වීම මෙම ගැටලුවලට මූලික හේතුව වී තිබේ. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ බොහෝ තානාපති කාර්යාලවලට සපයා ඇති ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් වන්නේ සතියකට පමණක් බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතත්, සැහීමකට පත්විය හැකි කිසිදු පිළිතුරක් මෙතෙක් ලැබී නැති බව ද වාර්තා වේ.
ලංකාව අත්සන් කර ඇති රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් පිළිබඳ වියානා සම්මුතියට අනුව තානාපති කාර්යාල කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සියලු පහසුකම් සැපයීම රජයේ වගකීමකි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.