මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලිපිනයන් ඉවත්කරයි – ජනතාවගෙන් ආරක්ෂාවීමට ද?

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ලිපිනයන් පාර්ලිමේන්තු නිල වෙබ් අඩවියෙන් (www.parliment.lk) පසුගිය 28 වැනිදා පස්වරුවේ සිට ඉවත් කර තිබේ.

ඒ කුමන හේතුවක් නිසාද යන්න මෙතෙක් සඳහන් කර නැත. බොහෝ දෙනා පවසන්නේ, තමන් පාර්ලිමේන්තුවට පත්කර යැවූ ජනතාවගෙන් ආරක්ෂා වීමට මෙය සිදු කර ඇති බවයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.