වරාය සේවකයින්ට මිලියන 5850 ක OT දීලා

වරාය සේවකයන්ට රු. මිලියන 5,850ක අති විශාල අතිකාල ගෙවීමී ඇතැයි කෝප් කමිටුවේදී හෙළි වී තිබේ. 2021 වසරේදී සේවක අතිරික්ත පැවැති අංශවල සේවකයන් වෙනුවෙන් මිලියන 1,173ක් ඇතුළුව සමස්ත වර්ෂයේම මෙසේ ගෙවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5,850කි.

වරාය අධිකාරිය 2010 වසරේදී ඉදිරිපත් කොට ඇති සේවකයන් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය (SOR) කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත වී නොමැත.

එමෙන්ම වරාය අධිකාරියේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 9990 ඉක්මවා නොගිය ද අවිධිමත් හා සංකීර්ණ ලෙස බඳවා ගැනීම් සිදුව ඇති බව ද, වැඩ සහයකයන් ලෙස සුදුසුකම් රහිත 1,500කට ආසන්න පිරිසක් බඳවා ගෙන ඇති බවද කෝප් කමිටුවේදී හෙළි විය.

තව ද මාසයකට පැය 400ක පමණ අති විශාල දීමනා ගන්නා සේවකයන් සිටින බව ත් , ආයතනය සහ සේවකයන් අතර සාමූහික ගිවිසුම් මඟින් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය හා වැටුප් තල තීරණය කොට ඇති බව මෙහිදී වරාය අධිකාරියේ නිලධාරීහු පැවසූහ.

සාමූහික ගිවිසුම් මගින් වැටුප් තල හා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය තීරණය කළ ද වරාය අධිකාරිය යනු මෙරට තුළ පිහිටා ඇති ආයතනයක් බැවින් අනෙකුත් ආයතනවලට අදාළ නෛතික රාමුව තුළ පමණක් සිදුවීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී කෝප් සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේ ය.

යම් විශේෂිත හේතු කාරණා ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට නෛතික රාමුව ඔස්සේ මෙම ගැටලුව කඩිනමින් විසඳා ගැනීමට කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළුව අදාළ ආයතන සමග කඩිනමින් සාකච්ඡා කොට මේ පිළිබඳ නිසි තීරණයක් වහා ම ගන්නා ලෙස කෝප් සභාපතිවරයා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට නිර්දේශ කළේ ය.

පසුගිය දා කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති කමිටු රැස්වීමේදී මෙම කරුණු අනාවරණය විය.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.