අද (18) ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලබාගත හැකි තැන් මෙන්න

ඉන්ධන පෝලින් සහ නිකරුනේ ඉන්ධනහල් වල කාලය කාලය ගෙවෙනවාට විසඳුමක් ලෙස අද (18) දිනයේ ලංකා ඔටෝ ඩීසල් බෙදාහැරෙන ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුවක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම ඔටෝ ඩීසල් බෙදාහරින පළාත් අනුව එම ලැයිස්තුව පහතින් වෙයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.