තැපැල් නෝනා

මටත් කිසි දා ලියුම් නේනා
තැපැල් කන්තෝරුවේ නෝනා
පැපොල් පරවී ගියත් පීනා
ඇපල් සුවඳයි තැපැල් නෝනා.
පැපොල් ඉදුන ම බඩට දානා
මටත් තාමත් ලියුම් නේනා
මඟුල් ඇරයුම් තමයි ඕනා
ඇපල් ගෙඩියකි තැපැල් නෝනා.
පැපොල් ගෙඩි බිම වැටී නානා
කෙසෙල් ඉදුන ම කහට නේනා
කොපුල් තල රතුවෙවී පානා
සුපුල් ගසරැලි මටත් ඕනා.
දිවුල් අලි ගිල්ලොතින් වානා
කොවුල් කටහඬ අපට ඕනා
සීල් ගැහුවට තැපැල් නෝනා
පවුල් ගහ උඩ වවුල් සේනා.
තැපැල් මුද්දර වාටි පේනා
මුද්දරේ යට ලාටු ගානා
සීල් වැදුනත් නැතත් නෝනා
ඔබයි වස්තුව ගමට ඕනා.
කොපුල් උඩ රතු උපුල් පානා
අවුල් කරදහි තැවුල් පේනා
ජුවල් කිසිවක් සිතින් නේනා
ඔබයි කොමලිය තැපැල් නෝනා.
රැවුල් යට දිළිහෙමින් පේනා
බුලත් විට කහටකින් පානා
සැවුල් මඳගස බලන් නෝනා
ඔබයි ගමට ම තැපැල් නෝනා.
හිනාවෙන සඳ මඬල මානා
පලාපෙත්තෝ වයති වීණා
ගලා එන මීදුමේ පීනා
වැවේ වෑ දිය වාන් දානා.
කොකුන් වක්කඩ බිලී බානා
ගිරෙන් ගිර වළි කුකුළ් සේනා
ඉරෙන් බැස හඳ දියෙන් නානා
වසන්තය මට තැපැල් නෝනා.
හුළං පාරින් බිමට දානා
සිහින් මුද්දර වාටි පේනා
ලාටු තිබුණත් නැතත් නෝනා
වාටියක් වත් මටත් ඕනා.
– කුමාර හෙට්ටිආරච්චි

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.