සුපුරුදු පරිදි සහල්වලට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් තවත් ගැසට්ටුවක්

සුපුරුදු පරිදි ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්ෂ යටතේ මීට පෙරද සහල් සඳහා පාලන මිලක් නියම කරමින් ගැසට්නිවේදන නිකුත්කළා සේම සහල් අලෙවියට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
ඒ අනුව දේශීය සුදු හෝ රතු කැකුළු සහල් කිලෝවක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල වන්නේ රුපියල් 210ක්.
ඒ අනුව මෙම උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළඳාම් කිරීම සැපයීම වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු බවද එහි සඳහන් වේ.
වත්මන් ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්ෂ යටතේ මීට පෙරද අවස්ථා ගණනාවකදී සහල් සඳහා පාලන මිලක් නියම කරමින් ගැසට් කිහිපයක්ම නිකුත් කළද ඒ කිසිදු අවස්ථාවක ගැසට් ප්‍රකාරව මිල නොතිබූ අතර ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම පලන මිල ඉක්මවා වෙළඳාම සිදුකරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.