දුවේ…..

ඇතිනි මවුනි දරු ලද පසු ඇතින්න
ඇතිනි රැළට කිරි එරුණ ද කියන්න
නෙතිනි හඬන ලක් මවුනේ
දියණි කොතැනදෝ වැටුණේ
පතිනි මවුනි සළඹ උනා
පංචායුධ දරන්න……..
ඇය වේ මැයි අප විද්‍යා
ඇය වේ මැයි අප සේයා
ඇයයි රිසානා නො එනා
(ඇයයි අයීෂා නිදනා )
පතිනි මවුනි පොළොව හැපී
සළඹ හඬින් හඬන්න
යකඩ පිරිමි හද පෑරී
ලේ කිරි බිඳු එරෙන්න….
– රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ (මුහුණු පොතේ තිබූ කවියක්)

Leave a Reply

Your email address will not be published.