පනස් දොහේ කවිය – අරගලේ කොඩිය අරගෙන එන්න

දුක මිදුණ හිත බිඳුණ උපන් බිම
රොද බඳන ගෙන්දගං සටන්බිම
පණ ගැහෙන දින පනහ අරන් එන
කොඩිය මැද නුඹෙ දිරිය ගිගුම් දෙන
සහස් දින ගත වුව ද අත නෑර
එක මිටට ගුලි කරන් සංසාර
යුක්තියට සටන් වැදි මහ පාර
මව්වරුන් මිස කවුද මහ වීර
වෙසඟ හඳට ද අහිමි සන්තානෙ
අන්ධකාරෙ ම ගලන හින්දානෙ
ඇහෙනවද මරු නඟන නින්නාදෙ
බටලන්ද – මාතලේ සන්ධානෙ
මුරගලේ පුන්කළස හෙළවෙන්න
කළබලේ අතැර සන්සුන් වෙන්න
මඳනලේ කටහඬට ඇහැරෙන්න
අරගලේ කොඩිය අරගෙන එන්න
– මංජුල වෙඩිවර්ධන
2022 මැයි 28

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.