අරගලකරුවන් ඉවත්කිරීමට කළ ඉල්ලීම අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

කොල්ලුපිටිය පොලිසිය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට සිටින අරගලකරුවන් ඉවත්කිරීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ කරන ලද ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.