මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී පවුලක මාසික වියදම රුපියල් 5672.00 කින් ඉහලට

2022 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී රටේ පවුල් ඒකකයක සාමාන්‍ය මාසික වියදම රුපියල් 5672.00 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ජන සහ සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව අනාවරණ වී තිබේ.
ආහාර සඳහා වන වියදම රුපියල් 3345.00 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර 2022 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී සහල් සඳහා වන වියදම රුපියල් 989.00 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.
ඊට අමතරව කිරිපිටි සඳහා පවුල් ඒකකයක් වැය කළ මුදල රුපියල් 369.00 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වියදම රුපියල් 2327.00 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ද ජන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
ආහාර නොවන කාණ්ඩය යටතේ පවුල් ඒකකයක මාසික ප්‍රවාහන වියදම 2022 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2022 අප්‍රේල් මාසයේ දී රුපියල් 932.00 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව ද ජන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත වාර්තා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.
 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.