ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ අගමැති මුදල් ඇමති ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ මුදල් අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම්දී තිබේ.
රනිල් වික්‍රමසිංහ මිට පෙර අගමැති ධූරයේ සහ විවිධ අමාත්‍ය ධූර දැරුවද කිසිදු අවස්ථාවක මුදල් අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කර නැත. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මුදල් අමාත්‍ය ධූරයට අමතරව ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි.
නව රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 20 දෙනෙකු මේ වනවිට ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම්දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.