යුක්තියේ පා ගමන කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ සිට කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයට

යුක්තියේ පා ගමන.. කටුවපිටිය පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට දිවි දුන් ප්‍රාණපරිත්‍යාගින් වෙනුවෙන් යදිමින් ආරම්භ පාගමන උදේ 5.00 ට කටුවාපිටිය දේවස්ථානයෙන් ඇරැඹී කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය වෙත ළඟාවීම සිදුවෙයි.
කටුවපිටිය පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට දිවි දුන් ප්‍රාණපරිත්‍යාගින් වෙනුවෙන් යදිමින් ආරම්භ කොළඹ බලා එන පාගමන කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය වෙත ළඟාවීම 2.30 යොදා තිබු අතර අවසාන යාච්ඤා මෙහෙය* – ප.ව. 3.00.එහිදී සිදුකරයි.
කටුවපිටිය සාන්ත සෙබස්තියන් මුනිතුමාගේ දේවස්ථානයේ සිට කොළඹ කොච්චිකඩේ
සාන්ත අන්තෝනි මුනිතුමාගේ දේවස්ථානය දක්වා ..
.යුක්තියේ පාගමන
දිනයඅප්‍රේල් 09
ආරම්භය – පෙ.ව. 06 කටුවපිටිය සුසාන භුමියේ යාච්ඤා මෙහෙයෙන්.
කටුවපිටියෙන් ගමන් ආරම්භය – පෙ.ව. 06.30
ගමන් කරන මාර්ගය.

  • කටුවාපිටිය දේවස්ථානයෙන් පිටත්වීම – පෙ.ව 6.30

  • කටුනායක සාන්ත පේදුරු පාවුළු දේවස්ථානයට ළඟාවීම – ⁣පෙ.ව 7.45 .

  • තුඩැල්ල අඩක්කල මාතා දේවස්ථානයට ළඟාවීම – පෙ.ව.9.45 .

  • කඳාන පොලීසිය අසලට ළඟා වීම – පෙ.ව 10.55

  • හැඳල හන්දිය අසල පිහිටා ඇති සාන්ත අන්තෝනි ප්‍රතිමාව ආසන්නයට ළඟා වීම – ප.ව.12.25.

  • ඇලකන්ද හන්දියට ළඟා වීම – ප.ව.13.10.

කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය වෙත ළඟාවීම – ප.ව 14.30
අවසාන යාච්ඤා මෙහෙය – ප.ව. 3.00.
(අප හැඳල හන්දියට පැමිණ ඇලකන්ද හරහා කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය වෙත ගමන් කරන අතර, ගමනේ මුළු දුර කිලෝමීටර් 36කි)සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.