“රජෙක් වුනත් බලුකම් කලොත් ඒවා පලදෙන දවසක් මහත්තයෝ. මේ ඒ රජා බලුවෙන දවස”

“ගොටාබය මහත්තයෝ, මහින්ද මහත්තයෝ ඔයාල කිව්වා ජනතාව එපා කියන දවසට යනවා කියල. අද මේ ජනතාව පාරට බැහැල කියන්නේ ඔයාලට යන්න කියල. පිළිම හදල වදින්න මිනිස්සු බලන්හිටිය හැබැයි අද කොයිතරම් පහත තැනකට වැටිලද ඔයාල. රජෙක් වුනත් බලුකම් කලොත් ඒවා පලදෙන දවසක් එනවා.
මේ මිනිස්සු පෙන්නන්නෙ ඒ රජා බලුවෙන දවස. රට විනාෂකරපු මේ අවුරුදු හැත්තෑ ගානට වැඩිය මහින්ද මහත්තය, ගොටාභය මහත්තය ඕගොල්ලෝ කරපු මේ අවුරුදු දෙක ඇතිවෙන්ඩ කෑව., මිනිස්සු කිරිපිටි හැඳි ගානට ගන්නෙ. මිනිස්සු පව්. ඕගොල්ලන්ට අයිතියක් තියනවද සැප විඳින්න. හෙනගහනවා මහත්තයෝ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.