ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලයත් ඊයේ වටලයි

විරෝධතාවයේ යෙදෙන ජනතාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට ඊයේ (04) දැවැන්ත විරෝධතාවයක නිරත විය.
පැලැස්තර ජාතික ආණ්ඩු වෙනුවට ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ රජය ඉල්ලා අස්වී මැතිවරණයක් කැඳවිය යුතු බවටයි ඔවුන් අවධාරණය කර සිටියි.

 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.