කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ධූරයෙන් ඉවත්වේ

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සිය ධූරයෙන් ඉවත් වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබේ. සියලුම කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වීම නිසා තමාද ඉල්ලා අස්වූ බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සිය ටුවිටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.