ලක්ෂ 60කුත් ගෙවා වසර තුනක් තිස්සේ විදුලිය ඉල්ලන ගමක් !

හංවැල්ල, ගල්පොත්තලන්ද ගම්මානයේ පදිංචිකරුවන් වසර තුනක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට විදුලි බලය ලබා ගැනීමට නොහැකිව ඉතා දැඩි අපහසුතාවකට ලක් වී සිටින බව එම ගම්වාසීහු පවසති.
“අපි 2019දී තමයි, මෙහෙ පදිංචියට ආවේ. මාසෙකින් විදුලිය ලබා දෙන බව කීවා. යන්න ඕනෑ හැම තැනටම ගියා. ලියුම් දෙන්න කිව්ව නිසා ඒවා දුන්නා. මුලින්ම විදුලිය ගන්න රුපියල් 38,13,930.00ක් 2019 දෙසැම්බර් 30 දින ගෙව්වා. එක පාරක් බලලා ගියා. රුපියල් 19,25,806.00ක මුදලක් නැවත ගෙවන ලෙස විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් දැනුම් දුන්නා. ඒකත් ගෙව්වා. එවිට 2021 නොවැම්බර් මාසේ කණු හිටවලා වයර් ඇද්දා. නමුත්, අදටත් විදුලිය ලබා දුන්නේ නෑ. අපේ විදුලි උපකරණ සියල්ල විනාශ වෙලා යනවා. කෙසේ හෝ අපට විදුලිය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.” මෙම ගම්මානයේ පදිංචිකරුවකු වන සම්පත් විජේසිංහ පවසයි●

 

අනූපම පෙරේරා – හංවැල්ල.

Leave a Reply

Your email address will not be published.