දිලිනි ආරියවංශ විසින් ‘සිංහල භාෂා සම්මතකරණය’ දෙසැම්බර් 28 නිකුත් වෙයි

දිලිනි ආරියවංශ විසින් ‘සිංහල භාෂා සම්මතකරණය’ දෙසැම්බර් 28 නිකුත් වෙයි

1968 වර්ෂයේ දී සම්මත සිංහල කමිටුවක් පිහිටුවන ලද්දේ එවකට අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික අමාත්‍ය අයි. ඇම්. ආර්. ඒ. ඊරියගොල්ල විසිනි. එම කමිටුව මගින් සම්පාදනය කරන ලද සම්මත සිංහල කමිටු වාර්තාව, සිංහල භාෂා සම්මතකරණය සම්බන්ධ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.
1969 වර්ෂයේ දී මෙම වාර්තාව සංශෝධන සහිත ව නැවත නිකුත් වන්නේ වාර්තාවෙහි අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් වාද-විවාද පැන නැගීමත් සමග ය. එකල පළ වූ පුවත්පත් සහ සඟරා මෙම සම්මත සිංහල වාදය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂ්‍ය සපයන අතර පුවත්පත්වල ප්‍රධාන ශීර්ෂපාඨ පවා සම්මත සිංහලය පිළිබඳ අදහස් ප්‍රකාශනයට වෙන් වූ අවස්ථා හමු වෙයි.
මෙම කෘතියේ දී කතුවරිය සම්මත සිංහල කතිකාව පිළිබඳ විමර්ශනයක යෙදෙනුයේ චා’ල්ස් ෆ’ගියුසන්, ඊ. හෝගන්, ජේම්ස් මිල්රෝයි සහ ලෙස්ලි මිල්රෝයි ආදීන් භාෂා සම්මතකරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ ආකෘති සහ විසම්මතකරණය : Destandardisation ප්‍රතිසම්මතකරණය : Restandardisation වැනි නූතන සංකල්ප පිළිබඳ කෙරෙන විග්‍රහයක් ද සමගිනි.
‘සිංහල භාෂා සම්මතකරණය’ – දිලිනි ආරියවංශ.
පිටකවරය – දිනිඳු සිරිවර්ධන


Leave a Reply

Your email address will not be published.