ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කළේ මෙහෙමයි

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කළේ මෙහෙමයි

අද දින පැවති ජනාධිපතිවරණයේදී දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතයන් පහත දැක්වේ. දිවයිනේ සමස්ත ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 81.20%කි. පසුගිය 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී එය 81.52%ක් වූ අතර මෙවර සාපේක්ෂව එහි සුළු අඩුවීමක් සිදු වී ඇත.

 1. යාපනය 67%
 2. වන්නි 73%
 3. මඩකළපුව 71%
 4. දිගාමඩුල්ල 77.5%
 5. ත්‍රිකුණාමලය 77%
 6. කුරුණෑගල 83%
 7. පුත්තලම 74%
 8. අනුරාධපුර 83%
 9. පොළොන්නරුව 84%
 10. බදුල්ල 83%
 11. මොණරාගල 84%
 12. රත්නපුර 85%
 13. කෑගල්ල 84%
 14. කොළඹ 83%
 15. ගම්පහ 83%
 16. කළුතර 85%
 17. මහනුවර 83%
 18. මාතලේ 82.5%
 19. නුවරඑළිය 82%
 20. ගාල්ල 83.5%
 21. මාතර 83.5%
 22. හම්බන්තොට 84%


Leave a Reply

Your email address will not be published.