අද (20) මාතලේ ගුරු-විදුහල්පති විරෝධතාවය!

ගුරු ,විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා වහා ඉවත් කරනු!, ආණ්ඩුවේ මර්දනය නතර කරනු ! අධ්‍යාපනය විකිණිමේ හා මිලිටරීකරණය කිරීමේ කොතලාවල පනත හකුළාගනු! වසර 24 ක් අහිමි කළ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් වහා ලබා දෙනු! යන ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව අද(20) මාතලේ නගරයේ පැවැත්වූ විරෝධතාවය!
මෙම විරෝධතාවය ප්‍රදේශයේ ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි වූ බව මාතලේ අප වාර්තාකරු පවසයි.
 
 

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.