කොටස් වටිනාකම ඉහළ දමන්නැයි ලංගම සේවකයෝ ඉල්ලති

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ‘ජනතා සන්තක ප්‍රවාහන සමාගම’ ලෙස වෙනස් කළ අවස්ථාවේ දී එහි සේවකයන්ට ආයතනයේ නිශ්චල හා චංචල දේපොළවල අයිතිය වෙනුවෙන් ලබා දුන් සමාගමේ කොටස් අයිතියෙන් රුපියල් 10.00ක් වූ එක් කොටසක වටිනාකම වර්තමානයට ගැළපෙන ලෙස රුපියල් 1,000.00ක් දක්වා වැඩි කරන ලෙස එහි සේවකයෝ ඉල්ලති.
ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් මෙම සේවකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, 1990දී බස් සමාගම් 93ක් පිහිටුවා එහි කොටස් සේවකයන්ට ලබා දුන් බව ය. නැවත 1994න් පසු ලංගම පිහිටුවීම නිසා ජනතා සන්තක බස් සමාගම අහිමි වූ බවත්, එහි දී කොටස් ලබාගෙන ඉවත් වූ සේවකයන්ට විශාල අසාධාරණයක් වූ බවත් ඔවුහු සඳහන් කරති.
අර්ථසාධක අරමුදල් අහිමි වීමෙන් තමන්ට රුපියල් මිලියන 3ක පමණ අලාභයක් සිදු වූ බවත්, මෙලෙස පීඩාවට පත් පිරිස 6,000ක් පමණ වන බවත් ඔවුහු ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත දන්වා ඇත. එම නිසා වහාම මැදිහත් වී මෙම පිරිසට සාධාරණයක් ඉටු කරමින්, රුපියල් 10.00ක්වූ කොටසක වටිනාකම රුපියල් 1,000.00ක් දක්වා වැඩි කර දෙන්නැයි ද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.