“දේශපාලනඥයන්ගේ උවමනාවට රැකියා දෙන්න නිලධාරීන්ට බෑ”

“දේශපාලනඥයන්ගේ උවමනාවට රැකියා දෙන්න නිලධාරීන්ට බෑ”


Leave a Reply

Your email address will not be published.