බොරු කයිවාරු එපා ..!! වගාවට සුදුසු පොහොර දියවු….!!

වගාවට සුදුසු පොහොර නොමැතිකමින් අසරණ වූ
බණ්ඩාරවෙල උඩු කුඹල්වෙල ගොවීන් විසින් අද දින (01) සිදු කල විරෝධතාවය..

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.