“අපේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළ කොහොමත් පාලනය කළේ බැසිල්”

වත්මන් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළ කොහොමත් පාලනය කරන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සඳහන් කරයි. එතුමන් සෑම අමාත්‍යාංශයකටම වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර එය අධීක්ෂණය කරන ලද බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.
ඒ එම කටයුත්ත පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට සිට කරනවට වඩා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ එම කාර්යභාරය කරන්නැයි බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතාගෙන් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව ශෂීන්ද්‍ කියයි.
බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට ලැබිය යුත්තේ සියලු අමාත්‍යංශවලට මැදිහත්විය හැකි බලයක් සහිත අමාත්‍යංශයක් බවත් ඒ හරහා ලොකු වැඩක් කළ හැකි වනු ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් යි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.