බැසිල් වෙනුවෙන් අලුත් අමාත්‍යංශයක් !

ලබන 06දා ආණ්ඩු පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිව්රුම් දීමට නියමිත බැසිල් රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් අලුතින් අමාත්‍යංශයක් සහ විෂය පථ ගැසට් කිරීමක් සිදුවනු ඇතැයි ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුව පැවැති කාලයේ තිබූ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යළිත් මෙසේ ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. දැනට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ යටතේ පවතින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මෙන්ම ආයොජ්න මණ්ඩලය ද එම නව අමාත්‍යංශය යටතට පත්කිරීමට නියමිත බව ද අදාළ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.