ජාතික රෝහලේ සේවකයෝ උද්ඝෝෂණයක

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කරගනිමින් ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය විසින් සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් අද(17) පවත්වන ලදී.
ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්අතර අමතර පැය 08 ට වැටුපෙන් 1/30 ක් දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙසත් , දින 180 සම්පුරණ කල සියලු අනියම් , ආදේශක සෞඛ්‍ය සේවකයින් වහා ස්ථිර කරන ලෙස හා සේවක හිගය වහා පියවීම ,අතිකාල රේට් ක්‍රමයට ලබා දෙන ලෙස රජයට බලකරමින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විණි.
මෙයට ජාතික රෝහලේ සුළු සේවකයෝ විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.