දින 07 ක් තුළ සිදු කළ යුතු බවට අනිවාර්ය කරමින් ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ගැන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

දින 07 ක් තුළ සහල්, සීනි, කිරිපිටි සහ බඩඉරිඟු නිෂ්පාදකයින්, ආනයනය කරන්නන්, ගබඩාකරුවන්, බෙදාහරින්නන් සහ තොග වෙළඳුන් සිය තොග පිළිබඳ දත්ත තුළ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත ලබාදිය යුතු බවට වන ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.
දින 07 ක් තුළ එම දත්ත ලබා දිය යුතු බවයි එහි සඳහන් වන්නේ
ඔවුන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ලියාපදිංචිය ද එම දින 07 තුළ අනිවාර්යයෙන් ලබාගත යුතුව තිබේ.
මේ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ ලියාපදිංචියකින් තොරව කිසිදු සහල් නිෂ්පාදකයෙකුට හෝ වී මෝල් හිමියෙකුට තොග තබා ගැනීමට අවසර හිමි නොවේ.
මේ අතර සීනි සහ කිරිපිටි මෙන්ම බඩඉරිඟු පිළිබඳ සියලු තොරතුරුද පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත නොසඟවා සැපයිය යුතු බවට ද මෙම ගැසට් නිවේදන මගින් ප්‍රකාශ කොට තීමේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.