රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පවරා ගැනීම ගැන මාධ්‍ය සංවිධානවල දැඩි විරෝධය

ජනාධිපතිවරයා විසින් රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සංවිධානවල දැඩි විරෝධය එල්ල වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සහ නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදන නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත් මෙම පියවර මාධ්‍ය ස්වාධීනත්වයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කරන බවයි.

මෙමගින් ජනාධිපතිවරයා විසින් වැරදි පූර්වාදර්ශයක් සපයා ඇති බව පවසන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය, මෙය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතියට කරන බලපෑමක් මෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් බියගැන්වීම සඳහා ගනු ලබන ආරම්භක පියවරක් විය හැකි බව ද සඳහන් කරයි. නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය පවසන්නේ ව්‍යවස්ථානුකූල ජනපති බලතල අයුතු ලෙස භාවිතා නොකරන බවට ප්‍රතිඥාවක් දෙමින් බලයට පත්වූ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම ක්‍රියාව හෙළා දකින නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය තවදුරටත් පවසන්නේ ඕනෑම අමාත්‍යාංශයක් පවරා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල  සමග ගනු ලැබූ මෙම පියවර, වත්මන් දේශපාලන සන්දර්භයට අනුකූල වන සේ සාකච්ඡා කළ යුතු බවයි. 

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සහ නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදන පහතින් දැක්වේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.