හෙට සහ අනිද්දා ආර්ථික මාධ්‍යස්ථාන විවෘතයි

හෙට සහ අනිද්දා (8 සහ 9) දෙදින සියලුම විශේෂ ආර්ථික මාධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍ය තීරණය කර තිබේ.
මේ අනුව ගොවීන්ට නිෂ්පාදන ආර්ථික මාධ්‍යස්ථානවලට ගෙන ඒමටත් තොග වෙළඳුන්ට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් ද්‍රව්‍ය රැගෙන යෑමටත් මෙම දෙදින හැකියාව ඇති අතර සංචරණ සීමාවලින් කිසිඳු බාධාවක් නොමැති බවත් වෙළෙඳ අමාත්‍යය පවසයි.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.