කටුකයි ඇත්ත – පිළිගන්නෙ නෑ හිත !

කටුකයි ඇත්ත – පිළිගන්නෙ නෑ හිත !

සත්තයි නුඹ මට අහම්බෙන් වගේ

                හමු නොවුණා නම්

දුකක් දැනෙන්නේ නැහැනේ

                මේ තරම්

ආදරේ බැව් කොතෙක් මම

                කීවත්

පිළිගන්න බැරිලු‍ ඇය හට කීවා නෙ

                එක් වරක් නොව සිය වරක්

ඈ අකමැති බැව් හදවතට කීවත්

                දහස් වරක්

හිතුවක්කාර හිත තාම පිළිගන්නෙ

                නැහැ නේ ඒ බවක්

කොතෙක් කීව ද ඇයට පෙම් කරන එක

                මිරිඟු‍වක් මිස සැබෑවක් නොවන බැව්

හිත නෙවෙයි පිළිගන්නෙ ඈ මට

                ආදරේ නැති වගක්…

ගැමුණු

Leave a Reply

Your email address will not be published.