බුර්කාවෙන් වසා නිහඬ කළ මේ ගැහැණුන්ගේ හඬ අහන්න… (Interview with Shreen Abdul Saroor)

බුර්කාවෙන් වසා නිහඬ කළ මේ ගැහැණුන්ගේ හඬ අහන්න… (Interview with Shreen Abdul Saroor)

Source – colombotrust.com


Leave a Reply

Your email address will not be published.