බිල් ගෙවා නොමැති වීමෙන් Chanel Eye නවතී

ජුලි 18 වන දින උදෑසන 8.30 පමණ සිට රූපවාහිනී සංස්ථාවට අයත් චැනල් අයි (Chanel Eye) නාළිකාව බස්නාහිර පළාත් කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැරඹීමට නොහැකිව තිබේ. ඊට හේතුව වී තිඛෙන්නේ එහි බරපතළ මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇති වී තිබීමයි. අනාවරණය වන තොරතුරු අනුව මේ වන විටත් කුලී පදනම මත සිටින රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ ගොඩනැඟිල්ලේ මාස දෙකක විදුලි බිල වන ලක්ෂ අටක මුදල පවා ගෙවා නොමැත. රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ ගොඩනැඟිල්ලේම පිහිටි සන්නිවේදන කුලූන ද පෞද්ගලික සන්නිවේදන ආයතනයකට අයත් වන අතර, ඊට අයත් මාසික කුලිය ද මාස ගණනකින් පියවා නොමැති බව එහි සේවකයෝ පවසති. පත්‍රය මුද්‍රණයට යන අවස්ථාව වන විට පිදුරුතලාගල සම්ප්‍රේෂණ කුලූනින් පමණක් දර්ශන විකාශය වන අතර දැනගැනීමට ඇති ආකාරයට එහි විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර සඳහා වන ඉන්ධන බිල ද නොගෙවා ඇතැයි පැවසේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.