අයි.එස්. කියා මාධ්‍ය ගෙන ගිය ප්‍රචාරයට අනුෂ්ක දිල්හාර උත්තර දෙයි

  • විවිධ දේ ගැන ලියැවුණු පොත්පත් හයසීයක් විතර මගේ ළග තියෙනවා. ඒත් පෙන්නුවේ කුරානය විතරයි.
  • අත් අඩංගුවට ගන්නකොට කියන්න මාධ්‍යයට තිබුණු හදිස්සිය නිදහස් වුණාම නැහැ.
  • පහර දෙන්න සැලසුම් කළ සිතියම් කියල පෙන්නුවේ ආර්ථික විද්‍යා සටහන් ටිකක්.

දර්ශන අනුග්‍රහය – colombo trust

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.