කලබල අස්සේ වධක පුහුණුවක්

වදක තනතුර සඳහා තෝරගෙන ඇති පුද්ගලයින්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ලබන 11 වන දින අදාල පුහුණුව ලබාදීමට නියමිත බවයි.

සම්මුඛ පරික්ෂණවලින් අනතුරුව මේ වන විට පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකු වදක තනතුර සඳහා තෝරාගෙන තිබේ. එම පුද්ගලයින් 26 දෙනාට මරණ දණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීමට නියමිත අතර දින දෙකක කාලයක් අදාල පුහුණුව ලබාදීමට නියමිත බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

ප්‍රායෝගික පුහුණුවෙන් අනතුරුව වදක තනතුර සඳහා පුද්ගලයින් දෙදෙනකු තෝරා ගැනිමට නියමිතව තිබේ.

සබැඳි

Leave a Reply

Your email address will not be published.