තායිවානය සමරිසි විවාහ නීතිගත කරයි

තායිවානය සමරිසි විවාහ නීතිගත කරයි

තායිවානය, සමරිසි විවාහ පනතකින් තහවුරු කළ ආසියාවේ පළමු රට බවට පත් වෙමින් පසුගිය 17 වන දා ඊට අදාළ පනත එරට පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගනු ලැබීය.

තායිවානය, සමරිසි යුවළවලට නීත්‍යානුකූල ලෙස විවාහ වීමේ අයිතිය ඇති බවට මුලින්ම තීරණය කළේ 2017 වසරේදීය. නමුත් ඒ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය මගින් මිස තායිවානයේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් නොවේ.

නමුත් මෙය පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කිරීම මගින්, රටේ උත්තරීතරම නීති සාධන ආයතනයේ පිළිගැනීම ද පසුගිය 17 වන දා සිට සමරිසි සබඳතා සඳහා ලැබේ. තායිවාන පාර්ලිමේන්තුවට 2017 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය මගින් මෙය නීතියක් හරහා සම්මත කර ගැනීමට වසර 2ක කාලයක් ලබා දුන්නේය. එය කාලය මැයි 24 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.


Leave a Reply

Your email address will not be published.